باز گردانیدن سلیمان رسولان بلقیس را با هدیه ها | شرح و تفسیر

باز گردانیدن سلیمان رسولان بلقیس را با هدیه ها | شرح و تفسیر در مرکز تخصصی شعر و عرفان دیدارجان

باز گردانیدن سلیمان رسولان بلقیس را با هدیه ها | شرح و تفسیر

شاعر : مولانا جلال الدین محمد بلخی

کتاب : مثنوی معنوی

قالب شعر : مثنوی

آدرس شعر : مثنوی معنوی مولوی دفتر چهارم ابیات 614 تا 624

نام حکایت : حکایت آغاز خلافت عثمان و خطبه وی در بیان ناصح فعّال

بخش : 6 از 8 ( باز گردانیدن سلیمان رسولان بلقیس را با هدیه ها )

مثنوی معنوی مولوی

خلاصه حکایت آغاز خلافت عثمان و خطبه وی در بیان ناصح فعّال

چون دورانِ زمامداری عثمان بن عفّان ( خلیفه سوم ) فرا رسید ، بر منبر فراز آمد و بر جای پیامبر (ص) نشست . آن منبر سه پلّه داشت . پلّۀ نخست ( بالاترین پلّه ) جایی بود که پیامبر (ص) به هنگامِ ایرادِ خطابه بر آن می نشست . پس از رحلت آن حضرت ، ابوبکر ( خلیفۀ اوّل ) بر پلّۀ دوم نشست و چون نوبت به عُمر ( خلیفۀ دوم ) رسید بر پلّۀ سوم نشست . امّا وقتی نوبت خلافت عثمان فرا آمد ، بر جایگاهِ پیامبر (ص) نشست . در این هنگام یکی از حضّارِ فضول در مجلس با لحنی اعتراض آمیز به او گفت : تو که از حیثِ مقام پایین تر از سَلَف …

متن کامل ” حکایت آغاز خلافت عثمان و خطبه وی در بیان ناصح فعّال ” را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

متن کامل ابیات باز گردانیدن سلیمان رسولان بلقیس را با هدیه ها

ابیات 614 الی 624

614) بازگردید ای رسولانِ خَجِل / زر شما را ، دل به من آرید ، دل

615) این زرِ من بر سرِ آن زر نهید / کوریِ تن ، فَرجِ اَستر را دهید

616) فرجِ اَستر لایقِ حلقۀ زر است / زرِّ عاشق ، رویِ زردِ اَصغر است

617) که نظرگاهِ خداوند است آن / کز نظر اندازِ خورشید است کان

618) کو نظرگاهِ شعاعِ آفتاب ؟ / کو نظرگاهِ خداوندِ لُباب ؟

619) از گرفتِ من ز جان اِسپر کنید / گر چه اکنون هم گرفتارِ من اید

620) مرغِ فتنۀ دانه ، بر بام است او / پَر گُشاده بستۀ دام است او

621) چون به دانه داد او دل را به جان / ناگرفته مر ورا بگرفته دان

622) آن نظرها که به دانه می کند / آن گِرِه دان کو به پا برمی زند

623) دانه گوید : گر تو می دزدی نظر / من همی دزدم ز تو صبر و مَقَر

624) چون کشیدت آن نظر اندر پی ام / پس بدانی کز تو من غافل نی ام

شرح و تفسیر باز گردانیدن سلیمان رسولان بلقیس را با هدیه ها

بازگردید ای رسولانِ خَجِل / زر شما را ، دل به من آرید ، دل


حضرت سلیمان گفت : ای فرستادگانِ بلقیس که از هدیه ناچیز خود خجالت زده شده اید . به سوی بلقیس بازگردید و این طلاها مالِ خودتان باشد و برای من قلبی سلیم بیاورید . [ در آیه 37 سورۀ نَمل ، از قولِ حضرت سلیمان آمده است « ای فرستادۀ بلقیس با همراهان خود به سوی ایشان بازگرد که من لشکری گران به سوی آنان خواهم فرستاد که هیچ مقاومتی نتوانند کرد و آنان را با خواری و ذلّت از آن سرزمین بیرون خواهم نمود » در آیه 89 سورۀ شعراء ، نیز آمده است « روزی که مال و فرزند سود ندهد جز آن که قلبی سلیم به درگاهِ الهی آورد » ]

این زرِ من بر سرِ آن زر نهید / کوریِ تن ، فَرجِ اَستر را دهید


این همه طلایی که من دارم به طلای خود اضافه کنید و به کوری چشمِ افرادِ زرپرست و دنیا طلب ، همه را به شرمگاهِ قاطر ببندید . [ ثروتمندان و محتشمان در ادوارِ پیشین به شرمگاهِ قاطرِ خود قفلی زرین می بستند و این کار بدان سبب بود تا قاطر حامله نشود زیرا حامله شدن قاطر را بی حاصل و زیان بار می دانستند ( شرح مثنوی ولی محمد اکبرآبادی ، دفتر چهارم ، ص 27 ) افراد عادی قفل های معمولی می بستند و افرادِ ثروتمند قفل های معمولی . بدین ترتیب جنس قفل ها موقعیّتِ اجتماعی و طبقاتی اشخاص را تعیین می کرد . مولانا در این بیت از زبان سلیمان نبی ، زرپرستان و دنیاخواهان را تحقیر می کند و به آنها می گوید : هر چند این زر و سیم در نظر شما خیلی با ارزش است امّا در نظرِ ما فوق العاده بی ارزش است به طوری که ما آن را به فَرجِ قاطرمان می بندیم . ]

فرجِ اَستر لایقِ حلقۀ زر است / زرِّ عاشق ، رویِ زردِ اَصغر است


زیرا شرمگاهِ قاطر ، لایقِ حلقۀ طلایی است . امّا طلای نابِ عاشقان ، چهرۀ زردِ ایشان است . [ افلاکی نقل می کند که عده ای از مولانا پرسیدند که رنگِ سگِ اصحابِ کهف چه بود ؟ گفت زرد . زیرا که عاشق بود و رنگ عاشقان زرد است مانندِ من ( مناقب العارفین ، ج 1 ، ص 292 ) ]

که نظرگاهِ خداوند است آن / کز نظر اندازِ خورشید است کان


زیرا که چهرۀ زردِ عاشق ، نظرگاهِ خداوند است . چنانکه معدنِ طلا نظرگاهِ خورشید است . [ مصراع دوم اشاره دارد به این عقیده قدما که پدید آمدن جواهرِ معدنی بر اثر تابش طولانی خورشید است ( شرح بیت 2592 دفتر اوّل ) ]

کو نظرگاهِ شعاعِ آفتاب ؟ / کو نظرگاهِ خداوندِ لُباب ؟


نظرگاهِ پرتوِ آفتاب کجا ؟ و نظرگاهِ صاحب حقایق و عقول کجا ؟ یعنی هیچ نسبتی بین این دو نظرگاه نیست .

از گرفتِ من ز جان اِسپر کنید / گر چه اکنون هم گرفتارِ من اید


این بیت به بیت 614 همین بخش و آیه مذکور در شرح آن بازمی گردد که در آن سلیمان به هدیه آورندگان بلقیس گفت : این هدایای مادّی مالِ خودتان ، برای من قلب سلیم و زدوده از غبار دنیوی بیاورید . اینک در توضیح آن مطلب می گوید :

اگر می خواهید گرفتار قهر و عذابِ من نشوید به جای هدایای مادّی ، قلب پاک و روحِ با صفا را به میدان آورید و آن را سپر خود سازید و اگر ایمان هم نیاورید باز بر حسب ظاهر و باطن گرفتار من هستید . چرا که از نظر شکوه و شوکت ظاهری مقهور من شدید زیرا شوکت و جلالِ دنیوی من با شما قابل مقایسه نیست و دیگر آنکه از نظر معنوی و روحی نیز بر شما غالب هستم و شما دل در گرو شکوه ظاهری و باطنی من دارید . ( تمثیل زیر این مطلب را تأئید می کند )

مرغِ فتنۀ دانه ، بر بام است او / پَر گُشاده بستۀ دام است او


برای مثال ، پرنده ای که مفتونِ دانه شده ، هر چند او روی بام است و ظاهراََ بال و پَری آزاد و گشاده دارد و هنوز اسیر نشده است امّا بر حسبِ واقع اسیر دام است . [ زیرا میل به خوردن دانه در او قوی و استوار است و همین وابستگی به دانه او را اسیر نموده است . ]

چون به دانه داد او دل را به جان / ناگرفته مر ورا بگرفته دان


از آنرو که او از روی میل و علاقه ، دل به دانه داده است . اگر اسیر هم نشده باشد تو باید او را اسیر بحساب آوری .

آن نظرها که به دانه می کند / آن گِرِه دان کو به پا برمی زند


هر نگاهی را که آن پرنده بینوا از روی میل به دانه می اندازد . گِرِهی بدان که او بر پای خود می زند .

دانه گوید : گر تو می دزدی نظر / من همی دزدم ز تو صبر و مَقَر


دانه با زبان حال به آن پرنده می گوید : اگر چه تو نگاهت را از من می دزدی و چنین وانمود می کنی که به من نگاه نمی کنی امّا بدان که سرانجام من از تو صبر و قرار را خواهم ربود .

چون کشیدت آن نظر اندر پی ام / پس بدانی کز تو من غافل نی ام


وقتی که آن نگاهِ علاقه مندانۀ تو ، تو را به دنبالِ من کشید . درخواهی یافت که من از تو غافل نیستم . [ مولانا به اقتضای این مطلب حکایت ذیل ( بخش بعد ) را می آورد تا نشان دهد که آدمیان خام طمع و ناپخته خیال می کنند که اعمالِ قبیح آنان در نظامِ هستی ، عکس العملی ندارد و یک چندی به اعمالِ ناپسند خود ادامه می دهند امّا سرانجام خود را زیانکار و خاسر می یابند . ]

شرح و تفسیر بخش قبل                    شرح و تفسیر بخش بعد

دکلمه باز گردانیدن سلیمان رسولان بلقیس را با هدیه ها

خلاصه زندگینامه مولانا جلال الدین محمد بلخی

سرزمین ایران از دیرباز مهد تفکرات عرفانی بوده است . از این رو در طی قرون و اعصار ، نام آورانی بی شمار در عرصه عرفان و تصوف در دامن خود پرورش داده است . یکی از این بزرگان نام آور ، حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی است که به ملای روم و مولوی رومی آوازه یافته است . او در ششم ربیع الاول سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد . پدر او محمدحسین  خطیبی است که به بهاءالدین ولد معروف شده است و نیز او را با لقب سلطان العلما یاد کرده اند . بهاء ولد از اکابر صوفیه و اعاظم عرفا بود و خرقه او به احمد غزالی می پیوست و در علم عرفان و …

متن کامل زندگینامه مولانا جلال الدین بلخی را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

خلاصه معرفی کتاب مثنوی معنوی مولوی

مثنوی معنوی کتابی تعلیمی و درسی در زمینه عرفان ، اصول تصوف ، اخلاق ، معارف و …است . مولانا بیشتر به خاطر همین کتاب شریف معروف شده است . مثنوی معنوی دریای ژرفی است که می توان در آن غواصی کرد و به انواع گوهرهای معنوی دست یافت با آنکه تا آن زمان کتابهای ارزشمند و گرانقدری نظیر منطق الطیر عطار نیشابوری و حدیقت الحقیقت سنائی و گلشن راز شبستری از مهمترین و عمیق ترین کتب عرفانی و صوفیانه به شمار می رفتند ولی با ظهور مثنوی معنوی مولانا و جامعیت و ظرافت و نکته های باریک و …

متن کامل معرفی جامع کتاب مثنوی معنوی مولوی را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

منابع و مراجع :

  1. شرح جامع مثنوی معنوی – دفتر چهارم – تالیف کریم زمانی – انتشارات اطلاعات

Tags:
اولین نفری باشید که نظرتان را ثبت می کنید

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تماس با دیدارجان

لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را ارسال فرمایید.

درحال ارسال

وارد شوید

اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟