درختی در هندوستان که خوردن میوه آن عمر می بخشد | شرح و تفسیر

درختی در هندوستان که خوردن میوه آن عمر می بخشد | شرح و تفسیر در مرکز تخصصی شعر و عرفان دیدارجان

درختی در هندوستان که خوردن میوه آن عمر می بخشد | شرح و تفسیر

شاعر : مولانا جلال الدین محمد بلخی

کتاب : مثنوی معنوی

قالب شعر : مثنوی

آدرس شعر : مثنوی معنوی مولوی دفتر دوم ابیات 3641 تا 3658

نام حکایت : پیدا کردن آن درخت که هر که میوه آن خورد نمیرد

بخش : 1 از 6 ( درختی در هندوستان که خوردن میوه آن عمر می بخشد )

مثنوی معنوی مولوی

خلاصه حکایت پیدا کردن آن درخت که هر که میوه آن خورد نمیرد

مردی حکیم با زبان رمز و استعاره به دوستان خود می گوید : در هندوستان درختی هست که هر کس از میوۀ آن بخورد ، نه پیر شود و نه بمیرد . این مطلب به گوشِ پادشاهی می رسد و سخت شیفتۀ آن درخت می شود . از اینرو قاصدی می فرستد تا به هر صورتی که هست آن درخت را پیدا کند . قاصد ، سال ها در سرزمینِ هندوستان می گردد و جستجو می کند ولی اثری از آن درخت نمی یابد . حتی موردِ تمسخر و ریشخند بسیاری از مردم نیز قرار می گیرد . سرانجام از یافتن آن نومید می شود و …

متن کامل « حکایت پیدا کردن آن درخت که هر که میوه آن خورد نمیرد » را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید .

متن کامل اشعار درختی در هندوستان که خوردن میوه آن عمر می بخشد

ابیات 3641 الی 3658

3641) گفت دانایی برایِ داستان / که درختی هست در هندوستان

3642) هر کسی کز میوۀ او خورد و بُرد / نَه شود او پیر ، نَه هرگز بمُرد

3643) پادشاهی این شنید از صادقی / بر درخت و میوه اش شد عاشقی

3644) قاصدی دانا ز دیوانِ ادب / سویِ هندوستان روان کرد از طلب

3645) سال ها می گشت آن قاصد از او / گِردِ هندوستان برای جُست و جُو

3646) شهر ، شهر از بهرِ این مطلوب گشت / نه جزیره ماند و ، نه کوه و ، نه دشت

3647) هر که را پرسید ، کردش ریشخند / کین که جوید جز مگر مجنونِ بَد ؟

3648) بس کسان صَفع اش زدند اندر مزاح / بس کسان گفتند : ای صاحب فَلاح

3649) جُست و جوی چون تو زیرک سینه صاف / کی تهی باشد ؟ کجا باشد گزاف ؟

3650) وین مراعاتش یکی صَفعی دگر / وین ، ز صَفعِ آشکارا سخت تر

3651) می ستودندش به تَسخُر کِای بزرگ / در فلان جایی درختی بس ستُرگ

3652) در فلان بیشه ، درختی هست سبز / بس بلند و پهن و هر شاخیش گَبز

3653) قاصدِ شَه بسته در جُستن کمر  / می شنید از هر کسی نوعی خبر

3654) پس سیاحت کرد آنجا سال ها  / می فرستادش شهنشه مال ها

3655) چون بسی دید اندر آن غربت تَعب / عاجز آمد آخِرالامر از طلب

3656) هیچ از مقصود ، اثر پیدا نشد / ز آن غَرَض غیرِ خبر پیدا نشد

3657) رشتۀ اومیدِ او بُگسسته شد / جُستۀ او عاقبت ناجُسته شد

3658) کرد عزمِ بازگشتن سویِ شاه / اشک می بارید و می بُرّید راه

شرح و تفسیر درختی در هندوستان که خوردن میوه آن عمر می بخشد

گفت دانایی برایِ داستان / که درختی هست در هندوستان


یکی از دانایان به طریق داستان گفت : درختی در هندوستان وجود دارد .

هر کسی کز میوۀ او خورد و بُرد / نَه شود او پیر ، نَه هرگز بمُرد


هر کی از میوۀ آن درخت بخورد و ببرد ، نه پیر می شود و نه هرگز می میرد .

پادشاهی این شنید از صادقی / بر درخت و میوه اش شد عاشقی


پادشاهی این ماجرا را از شخصِ راستگویی شنید . و شیفته آن درخت و میوه آن شد .

قاصدی دانا ز دیوانِ ادب / سویِ هندوستان روان کرد از طلب


پادشاه در طلب آن درخت ، فرستاده ای دانا از دیوانِ فرهنگ به سوی هندوستان گسیل داشت . [ دیوانِ ادب = یکی از معانی دیوان ، ادارۀ دولتی و وزارتخانه است ، ادارۀ دولتی یا وزارتخانۀ علوم . نیکلسون آن را دیوان فرهنگ و یکی از دبیرخانه های رسمی مملکتی معنی کرده است ( فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی ، ج 4 ، ص 629 ) ]

سال ها می گشت آن قاصد از او / گِردِ هندوستان برای جُست و جُو


آن فرستاده سال های چندی برای یافتن آن درخت در سرزمینِ هندوستان به جستجو پرداخت .

شهر ، شهر از بهرِ این مطلوب گشت / نه جزیره ماند و ، نه کوه و ، نه دشت


او شهر به شهر به دنبالِ یافتن درختِ موردِ نظر همه جا را زیر پا گذاشت . به طوری که هیچ جزیره و کوه و دشتی نبود مگر آنکه موردِ بازدید او قرار گرفت .

هر که را پرسید ، کردش ریشخند / کین که جوید جز مگر مجنونِ بَد ؟


سراغِ آن درخت را از هر کس که گرفت . او را موردِ تمسخر قرار داد و گفت : چه کسی جز دیوانه به دنبالِ این درخت می آید ؟

بس کسان صَفع اش زدند اندر مزاح / بس کسان گفتند : ای صاحب فَلاح


بسیاری از آنها برای شوخی به او سیلی زدند و به او گفتند : ای مردِ رستگار . ( صَفع = سیلی ، سیلی زدن ) [ آنها به روشِ ذَمِ شبیه مدح به او گفتند : ]

جُست و جوی چون تو زیرک سینه صاف / کی تهی باشد ؟ کجا باشد گزاف ؟


جستجو و تکاپوی آدمِ هوشمند . پاکدلی مثلِ تو ، ممکن است بی نتیجه باشد ؟ و چگونه می تواند بی ثمر باشد ؟

وین مراعاتش یکی صَفعی دگر / وین ، ز صَفعِ آشکارا سخت تر


این مدحِ ساختگی و تمسخرآمیز از آن سیلی های آبدار ، سوزنده تر بود و این مدح ، سخت تر از آن سیلی ها بود .

می ستودندش به تَسخُر کِای بزرگ / در فلان جایی درختی بس ستُرگ


آنها از روی تمسخر همّتِ او را موردِ ستایش قرار دادند و گفتند : ای بزرگمرد در فلان جا ، یک درختِ تناور وجود دارد . [ مسخره کنندگان کنایه از مدعیانِ علوم و معارف و ارشادِ خلایق است که طالبان حقیقت را به بیراهه می کشند . ]

در فلان بیشه ، درختی هست سبز / بس بلند و پهن و هر شاخیش گَبز


در فلان جنگل ، درختی سبز وجود دارد که بسیار بلند و پهناور است و برگهای ستبری نیز دارد . [ گَبز = ستبر ]

قاصدِ شَه بسته در جُستن کمر  / می شنید از هر کسی نوعی خبر


فرستادۀ پادشاه در طلب آن درخت کمرِ همّت بسته بود و در این طریق از هر کسی چیزی در بارۀ آن درخت می شنید .

پس سیاحت کرد آنجا سال ها  / می فرستادش شهنشه مال ها


سالیان سال در آن دیار به گردش پرداخت و پادشاه نیز برای او اموالِ بسیاری می فرستاد .

چون بسی دید اندر آن غربت تَعب / عاجز آمد آخِرالامر از طلب


از آنرو که در دیار غربت رنجِ فراوان برده بود ، سرانجام در طلبِ آن درمانده شد . [ تَعب = رنج و سستی ]

هیچ از مقصود ، اثر پیدا نشد / ز آن غَرَض غیرِ خبر پیدا نشد


هیچ ردِ پایی از آنچه می جُست پیدا نشد . و از آن مقصود چیزی جز حرف و خبر به دست نیامد .

رشتۀ اومیدِ او بُگسسته شد / جُستۀ او عاقبت ناجُسته شد


بالاخره ، رشتۀ امیدِ او گسسته شد . و سرانجام آنچه را می جُست نتوانست پیدا کند .

کرد عزمِ بازگشتن سویِ شاه / اشک می بارید و می بُرّید راه


به همین سبب آهنگ بازگشت به سویِ پادشاه را کرد و اشک ریزان راهها را درمی نوردید .   

شرح و تفسیر بخش بعد

دکلمه درختی در هندوستان که خوردن میوه آن عمر می بخشد

خلاصه زندگینامه مولانا جلال الدین محمد بلخی

سرزمین ایران از دیرباز مهد تفکرات عرفانی بوده است . از این رو در طی قرون و اعصار ، نام آورانی بی شمار در عرصه عرفان و تصوف در دامن خود پرورش داده است . یکی از این بزرگان نام آور ، حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی است که به ملای روم و مولوی رومی آوازه یافته است . او در ششم ربیع الاول سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد . پدر او محمدحسین  خطیبی است که به بهاءالدین ولد معروف شده است و نیز او را با لقب سلطان العلما یاد کرده اند . بهاء ولد از اکابر صوفیه و اعاظم عرفا بود و خرقه او به احمد غزالی می پیوست و در علم عرفان و …

متن کامل زندگینامه مولانا جلال الدین بلخی را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

خلاصه معرفی کتاب مثنوی معنوی مولوی

مثنوی معنوی کتابی تعلیمی و درسی در زمینه عرفان ، اصول تصوف ، اخلاق ، معارف و …است . مولانا بیشتر به خاطر همین کتاب شریف معروف شده است . مثنوی معنوی دریای ژرفی است که می توان در آن غواصی کرد و به انواع گوهرهای معنوی دست یافت با آنکه تا آن زمان کتابهای ارزشمند و گرانقدری نظیر منطق الطیر عطار نیشابوری و حدیقت الحقیقت سنائی و گلشن راز شبستری از مهمترین و عمیق ترین کتب عرفانی و صوفیانه به شمار می رفتند ولی با ظهور مثنوی معنوی مولانا و جامعیت و ظرافت و نکته های باریک و …

متن کامل معرفی جامع کتاب مثنوی معنوی مولوی را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

منابع و مراجع :

  1. شرح جامع مثنوی معنوی – دفتر دوم – تالیف کریم زمانی – انتشارات اطلاعات

Tags:
اولین نفری باشید که نظرتان را ثبت می کنید

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تماس با دیدارجان

لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را ارسال فرمایید.

درحال ارسال

وارد شوید

اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟