بیان آنکه نماز و روزه گواهی هاست بر نورِ اندرونی

بیان آنکه نماز و روزه گواهی هاست بر نورِ اندرونی | شرح و تفسیر در مرکز تخصصی شعر و عرفان دیدارجان

بیان آنکه نماز و روزه گواهی هاست بر نورِ اندرونی | شرح و تفسیر

شاعر : مولانا جلال الدین محمد بلخی

کتاب : مثنوی معنوی

قالب شعر : مثنوی

آدرس شعر : مثنوی معنوی مولوی دفتر پنجم ابیات 183 تا 199

نام حکایت : حکایت ورود حدیث اَلکافِرُ یَأکُلُ فی سَبعَةِ اَمعآءِِ وَالمُؤمِنُ یَأکُلُ

بخش : 5 از 19 ( بیان آنکه نماز و روزه گواهی هاست بر نورِ اندرونی )

مثنوی معنوی مولوی

خلاصه حکایت ورود حدیث اَلکافِرُ یَأکُلُ فی سَبعَةِ اَمعآءِِ وَالمُؤمِنُ یَأکُلُ

تنی چند از کافران از راهی دور به مسجد درآمدند و به پیامبر (ص) گفتند که ما را به عنوان مهمان بپذیر . پیامبر رو به اصحابِ خود کرد و فرمود هر کدامتان یکی از این افراد را به خانۀ خود ببرد و از او پذیرایی کند . هر یک از آنان بیدرنگ یکی از کافران را انتخاب کردند و با خود بردند . امّا در آن میان یکی از کافران که بس جسیم و تنومند بود باقی ماند و کسی حاضر نشد او را به خانۀ خود ببرد . زیرا از ظاهرش پیدا بود که پُرخورست . پیامبر وقتی دید که کسی حاضر نیست میزبانِ او شود . خود ، او را به خانه بُرد تا از او پذیرایی کند . چون وقتِ شام رسید اهلِ خانۀ پیامبر پی در پی طعام می آوردند و …

متن کامل ” حکایت ورود حدیث اَلکافِرُ یَأکُلُ فی سَبعَةِ اَمعآءِِ وَالمُؤمِنُ یَأکُلُ را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

متن کامل ابیات بیان آنکه نماز و روزه گواهی هاست بر نورِ اندرونی

ابیات 183 الی 199

183) این نماز و روزه و حَجّ و جِهاد / هم گواهی دادنست از اِعتقاد

184) این زکات و هَدیه و ترکِ حسد / هم گواهی دادنست از سِرِّ خَود

185) خوان و مهمانی ، پیِ اظهارِ راست / کای مِهان ما با شما گشتیم راست

186) هدیه ها و ارمغان و پیشکِش / شد گواهِ آن که هستم با تو خَوش

187) هر کسی کوشد به مالی یا فسون / چیست ؟ دارم گوهری در اندرون

188) گوهری دارم ز تقوی یا سَخا / این زکات و روزه در هر دو گوا

189) روزه گوید کرد تقوی از حلال / در حرامش دان که نَبوَد اتّصال

190) و آن زکاتش گفت کو از مالِ خویش / می دهد پس چون بدزدد ز اهلِ کیش ؟

191) گر به طرّاری کند پس دو گواه / جَرح شد در مَحکمۀ عدلِ اِله

192) هست صیّاد گر کند دانه نثار / نه ز رحم و جُود ، بل بهرِ شکار

193) هست گربۀ روزه دار اندر صیام / خفته کرده خویش بهرِ صیدِ خام

194) کرده بَد ظَن زین کژی صد قوم را / کرده بَدنام اهلِ جُود و صَوم را

195) فضلِ حق ، با این که او کژ می تَنَد / عاقبت زین جمله پاکش می کند

196) سَبق بُرده رحمتش ، و آن غَدر را / داده نوری که نباشد بَدر را

197) کوششش را شُسته حق زین اِختلاط / غُسل داده رحمت او را زین خُباط

198) تا که غفّاریِّ او ظاهر شود  / مِغفَری ، کلّی ش را غافِر شود

199) آب ، بهرِ این ببارید از سِماک / تا پلیدان را کُند از خُبث پاک

شرح و تفسیر بیان آنکه نماز و روزه گواهی هاست بر نورِ اندرونی

این نماز و روزه و حَجّ و جِهاد / هم گواهی دادنست از اِعتقاد


این نماز و روزه و حج و جهاد هم بر اعتقادِ قلبی شهادت می دهد .

این زکات و هَدیه و ترکِ حسد / هم گواهی دادنست از سِرِّ خَود


این زکات و قربانی دادن و اجتناب از حسادت نیز بر اعتقادِ درونی انسان گواهی می دهد .

خوان و مهمانی ، پیِ اظهارِ راست / کای مِهان ما با شما گشتیم راست


برای مثال وقتی که کسی سفره می گسترد و ضیافتی ترتیب می دهد . این مطلب را می رساند که ای مهمانان بزرگوار ، ما (میزبان) با شما صفا و یکرنگی داریم . [ مِهان = بزرگتران ، بزرگان ]

هدیه ها و ارمغان و پیشکِش / شد گواهِ آن که هستم با تو خَوش


همینطور تقدیم کردن هدیه و ارمغان و پیشکش ، نشان دهندۀ اینست که من ( تقدیم کننده ) با تو روابط حسنه دارم و قلباََ از تو خرسندم .

هر کسی کوشد به مالی یا فسون / چیست ؟ دارم گوهری در اندرون


در این دنیا هر کس با بذلِ مال از رویِ خلوصِ قلبی و یا از رویِ ریا می خواهد چه چیزی را نشان دهد ؟ او می خواهد بدین وسیله بگوید که گوهری در درونم وجود دارد . [ این گوهر چیست ؟ به بیت بعد توجّه کن . ]

گوهری دارم ز تقوی یا سَخا / این زکات و روزه در هر دو گوا


گوهری از پرهیزگاری و یا بخشندگی در درونِ خود دارم . همینطور زکات و روزۀ مقرّرنشان می دهد که در درونِ شخصِ زکات دهنده و روزه گیر گوهرِ ایمان وجود دارد . [ البته ممکن است شخصی این دو عبادت را از رویِ ریا و تظاهر انجام دهد . به هر حال فرقی نمی کند . زیرا او با انجامِ اینگونه عبادات می خواهد نشان دهد که در درونش گوهرِ ایمان جای گرفته است . ]

روزه گوید کرد تقوی از حلال / در حرامش دان که نَبوَد اتّصال


روزه با زبان حال گوید : این شخصِ روزه دار حتّی از خوردن و نوشیدنِ رِزقِ حلال هم پرهیز کرد . قطعاََ بدان که او هیچ پیوندی با رِزقِ حرام ندارد . یعنی دست به حرام نمی آلاید .

و آن زکاتش گفت کو از مالِ خویش / می دهد پس چون بدزدد ز اهلِ کیش ؟


و زکات نیز با زبانِ حال گوید : زکات دهنده حتّی از مالِ خویش نیز به این و آن می دهد . پس چگونه ممکن است از مالِ هم کیشانِ خود بدزدد ؟

گر به طرّاری کند پس دو گواه / جَرح شد در مَحکمۀ عدلِ اِله


ولی اگر شخصی این عبادات را از رویِ ریا و ظاهرسازی انجام دهد . دو شاهدِ او یعنی قول و فعلش در دادگاهِ عدلِ الهی مردود و مخدوش شود . [ طَرّاری = دزدی ، سرقت ، در اینجا به معنی حیله گری و تظاهر است / جَرح = زخم زدن ، رد کردن شهادت ، جَرحِ شهود ]

هست صیّاد گر کند دانه نثار / نه ز رحم و جُود ، بل بهرِ شکار


برای مثال ، آن عابدِ ریاکار مانندِ صیّاد دانه ها را در دام می ریزد تا پرنده ای شکار کند و قهراََ دانه ریختنِ او از رویِ دلسوزی و بخشندگی برای پرندگان نیست . [ «هست» به بیت قبلی بازمی گردد یعنی مَثَلِ آن عابدِ ریاکار مَثَلِ صیّادی است که … ]

هست گربۀ روزه دار اندر صیام / خفته کرده خویش بهرِ صیدِ خام


آن ریاکاری که در ماهِ رمضان روزه می گیرد مانندِ گربه ای است که خود را به خواب می زند تا خامان را صید کند . [ در این بیت نیز «هست» به آن عابدِ ریاکار راجع می شود . همانطور که در بیتِ پیشین انفاق و بخشش او را به صیّاد دانه ریز تشبیه کرده در اینجا نیز روزه داری او را به گربه ای تشبیه می کند که رندانه خود را به خواب می زند و میلی به شکار نشان نمی دهد در حالی که این کارِ او نوعی تَرفَند است . ]

کرده بَد ظَن زین کژی صد قوم را / کرده بَدنام اهلِ جُود و صَوم را


با این عملِ ریاکارانۀ خود اقوامِ بسیاری را نسبت به اهلِ عبادت بدبین می کند و بخشندگان و روزه داران را بدنام می سازد . [ صَوم = روزه ]

فضلِ حق ، با این که او کژ می تَنَد / عاقبت زین جمله پاکش می کند


با اینکه شخصِ ریاکار چنین کج رفتاری و انحرافی دارد . امّا سرانجام فضل و رحمتِ واسعۀ الهی او را از این کژی ها پاک می کند . [ گاه ممکن است شخصی از رویِ تظاهر به طاعتی و عبادتی روی کند . لیکن بر اثرِ ظهورِ عواملی منفعل شود و طاعتِ ریاکارانه اش را به اخلاص تبدیل کند . ]

سَبق بُرده رحمتش ، و آن غَدر را / داده نوری که نباشد بَدر را


رحمتِ الهی بر غضبش پیشی دارد . به همین سبب مکر و ریای آن شخص را چنان نوری از ایمان می دهد که حتّی ماهِ شبِ چهاردهم هم آنگونه تابان و ونوّر نباشد . [ سَبق بُردن = پیشی گرفتن / غَدر = حیله و فریب ]

کوششش را شُسته حق زین اِختلاط / غُسل داده رحمت او را زین خُباط


خداوند سعی و تلاشِ ریاکارانۀ او را از آلودگی ریا پاک می کند و رحمتش او را از این کژی و پریشانی می شُوید . [ خُباط = حالتی شبیه به دیوانگی ، پریشانی مغز ]

تا که غفّاریِّ او ظاهر شود  / مِغفَری ، کلّی ش را غافِر شود


تا آنکه مقامِ غفاریّتِ الهی آشکار شود و کُلاهِ غُفرانِ الهی ، عیبِ درونی او را بپوشاند . [ مِغفَر = کُلاهخود / کلّی = کچلی / غفّار = از اسماء الله است و لفظاََ به معنی پوشاننده . غَفر به معنی پوشاندن است و غُفران به معنی پوشاندن گناه است . از اینرو غَفّار در فارسی به معنی آمرزنده و آمرزگار است .

آب ، بهرِ این ببارید از سِماک / تا پلیدان را کُند از خُبث پاک


آبِ باران برای این از اوج آسمان می بارد تا پلیدان را از پلیدی پاک کند . [ در قسمتی از آیه 48 سورۀ فرقان آمده است « … و از آسمان آبی پاک و پاک کننده فرو فرستادیم » ]

شرح و تفسیر بخش قبل                    شرح و تفسیر بخش بعد

دکلمه بیان آنکه نماز و روزه گواهی هاست بر نورِ اندرونی

خلاصه زندگینامه مولانا جلال الدین محمد بلخی

سرزمین ایران از دیرباز مهد تفکرات عرفانی بوده است . از این رو در طی قرون و اعصار ، نام آورانی بی شمار در عرصه عرفان و تصوف در دامن خود پرورش داده است . یکی از این بزرگان نام آور ، حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی است که به ملای روم و مولوی رومی آوازه یافته است . او در ششم ربیع الاول سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد . پدر او محمدحسین  خطیبی است که به بهاءالدین ولد معروف شده است و نیز او را با لقب سلطان العلما یاد کرده اند . بهاء ولد از اکابر صوفیه و اعاظم عرفا بود و خرقه او به احمد غزالی می پیوست و در علم عرفان و …

متن کامل زندگینامه مولانا جلال الدین بلخی را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

خلاصه معرفی کتاب مثنوی معنوی مولوی

مثنوی معنوی کتابی تعلیمی و درسی در زمینه عرفان ، اصول تصوف ، اخلاق ، معارف و …است . مولانا بیشتر به خاطر همین کتاب شریف معروف شده است . مثنوی معنوی دریای ژرفی است که می توان در آن غواصی کرد و به انواع گوهرهای معنوی دست یافت با آنکه تا آن زمان کتابهای ارزشمند و گرانقدری نظیر منطق الطیر عطار نیشابوری و حدیقت الحقیقت سنائی و گلشن راز شبستری از مهمترین و عمیق ترین کتب عرفانی و صوفیانه به شمار می رفتند ولی با ظهور مثنوی معنوی مولانا و جامعیت و ظرافت و نکته های باریک و …

متن کامل معرفی جامع کتاب مثنوی معنوی مولوی را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

منابع و مراجع :

  1. شرح جامع مثنوی معنوی – دفتر پنجم – تالیف کریم زمانی – انتشارات اطلاعات

Tags:
اولین نفری باشید که نظرتان را ثبت می کنید

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تماس با دیدارجان

لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را ارسال فرمایید.

درحال ارسال

وارد شوید

اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟