راست گفتن ابلیس ضمیر خود را به معاویه | شرح و تفسیر+

راست گفتن ابلیس ضمیر خود را به معاویه | شرح و تفسیر

به اقرار آوردن معاویه ابلیس را  | شرح و تفسیر+

به اقرار آوردن معاویه ابلیس را | شرح و تفسیر

شکایت قاضی از آفت قضا و جواب گفتن نایب | شرح و تفسیر+

شکایت قاضی از آفت قضا و جواب گفتن نایب | شرح و تفسیر

باز الحاح کردن معاویه ابلیس را | شرح و تفسیر+

باز الحاح کردن معاویه ابلیس را | شرح و تفسیر

الله گفتن نیازمند عین لبیک گفتن حق است | شرح و تفسیر+

الله گفتن نیازمند عین لبیک گفتن حق است | شرح و تفسیر

بیان باز تقریر ابلیس تلبیس خود را | شرح و تفسیر+

بیان باز تقریر ابلیس تلبیس خود را | شرح و تفسیر

نالیدن معاویه به حضرت حق تعالی از ابلیس و نصرت خواستن | شرح و تفسیر+

نالیدن معاویه به حضرت حق تعالی از ابلیس و نصرت خواستن | شرح و تفسیر

عنف کردن معاویه با ابلیس | شرح و تفسیر+

عنف کردن معاویه با ابلیس | شرح و تفسیر

امر حق تعالی به حضرت موسی علیه السلام | شرح و تفسیر+

امر حق تعالی به حضرت موسی علیه السلام | شرح و تفسیر

باز جواب گفتن ابلیس به معاویه | شرح و تفسیر+

باز جواب گفتن ابلیس به معاویه | شرح و تفسیر

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

درحال ارسال

©2018 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

وارد شوید

اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟