شرح و تفسیر کشتن وزیر ، خویشتن را در خلوت+

شرح و تفسیر کشتن وزیر ، خویشتن را در خلوت

شرح و تفسیر ولیعهد ساختن وزیر ، هر امیر را جدا جدا+

شرح و تفسیر ولیعهد ساختن وزیر ، هر امیر را جدا جدا

شرح و تفسیر نومید کردن وزیر ، مریدان را از رفض خلوت+

شرح و تفسیر نومید کردن وزیر ، مریدان را از رفض خلوت

شرح و تفسیر اعتراض مریدان ، بر خلوت وزیر+

شرح و تفسیر اعتراض مریدان ، بر خلوت وزیر

شرح و تفسیر جواب گفتن وزیر که خلوت را نمی شکنم+

شرح و تفسیر جواب گفتن وزیر که خلوت را نمی شکنم

شرح و تفسیر مکرر کردن مریدان که خلوت را بشکن+

شرح و تفسیر مکرر کردن مریدان که خلوت را بشکن

شرح و تفسیر بیان دفع گفتن وزیر ، مریدان را+

شرح و تفسیر بیان دفع گفتن وزیر ، مریدان را

شرح و تفسیر مکر دیگر انگیختن وزیر در اضلال قوم+

شرح و تفسیر مکر دیگر انگیختن وزیر در اضلال قوم

شرح و تفسیر بیان خسارت وزیر ، در این مکر+

شرح و تفسیر بیان خسارت وزیر ، در این مکر

شرح و تفسیر بیان آنکه این اختلاف در روش است نی در حقیقت راه+

شرح و تفسیر بیان آنکه این اختلاف در روش است نی در حقیقت راه

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

درحال ارسال

©2018 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

وارد شوید

اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟