حکایت سؤال سایل از مرغی که بر سر حصار شهر نشسته باشد