غزل شماره 172 دیوان غزلیات سعدی شیرازی / شرح و تفسیر