غزل شماره 109 دیوان خواجه حافظ شیرازی | شرح و تفسیر