غزل شماره 106 دیوان خواجه حافظ شیرازی | شرح و تفسیر