غزل شماره 103 دیوان خواجه حافظ شیرازی | شرح و تفسیر