غزل شماره 108 دیوان خواجه حافظ شیرازی | شرح و تفسیر