غزل شماره 107 دیوان خواجه حافظ شیرازی | شرح و تفسیر