شرح و تفسیر فروختن صوفیان بهیمۀ مسافر را جهت سماع+

شرح و تفسیر فروختن صوفیان بهیمۀ مسافر را جهت سماع