زاهدی که توکّل را امتحان می کرد از میان اسباب

زاهدی که توکّل را امتحان می کرد از میان اسباب | شرح و تفسیر در مرکز تخصصی شعر و عرفان دیدارجان

زاهدی که توکّل را امتحان می کرد از میان اسباب | شرح و تفسیر

شاعر : مولانا جلال الدین محمد بلخی

کتاب : مثنوی معنوی

قالب شعر : مثنوی

آدرس شعر : مثنوی معنوی مولوی دفتر پنجم ابیات 2401 تا 2418

نام حکایت : حکایت کسی که توبه کند و پشیمان شود و باز فراموش کند

بخش : 5 از 13 ( زاهدی که توکّل را امتحان می کرد از میان اسباب )

مثنوی معنوی مولوی

خلاصه حکایت کسی که توبه کند و پشیمان شود و باز فراموش کند

گازُری خَری نحیف و لاغر داشت که کمرش در زیرِ سنگینی بار زخمی شده بود . و در آن وادی چیزی جز آب پیدا نمی شد که بخورد . و اتفاقاََ در آن حوالی بیشه ای قرار داشت و در آن شیری زندگی می کرد . روزی میان آن شیر و فیلی نیرومند جنگی رُخ داد و شیر در اثنای این جنگ مجروح شد و زآن پس از شکار جانوران فروماند . چون گرسنگی بر او غالب شد به روباهی امر کرد که به حومۀ بیشه برود و در صورتی که خری را دید او را با حیله نزدِ او آورد تا به اصطلاح دلی از عزا درآورد . روباه به شیر گفت : شاها ، خیالت راحتِ راحت باشد که حیله گری کارِ اصلی من است . روباه این را گفت و …

متن کامل ” حکایت کسی که توبه کند و پشیمان شود و باز فراموش کند را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

متن کامل ابیات زاهدی که توکّل را امتحان می کرد از میان اسباب

ابیات 2401 الی 2418

2401) آن یکی زاهد شنود از مصطفی / که یقین آید به جان رزق از خدا

2402) گر بخواهی ، ور نخواهی ، رزقِ تو / پیشِ تو آید دوان از عشقِ تو

2403) از برایِ امتحان آن مرد رفت / در بیابان نزدِ کوهی خفت تفت

2404) که ببینم رزق می آید به من / تا قوی گردد مرا در رزق ، ظن

2405) کاروانی راه گم کرد و کشید / سویِ کوه ، آن مُمتَحِن را خفته دید

2406) گفت : این مرد این طرف چون است عُور ؟ / در بیابان ، از ره و از شهر دور

2407) ای عجب مُرده ست یا زنده ؟ که او / می نترسد هیچ از گُرگ و عدو

2408) آمدند و دست بر وَی می زدند / قاصدا چیزی نگفت آن ارجمند

2409) هم نجنبید و ، نجنبانید سَر / وا نکرد از امتحان هم او بصر

2410) پس بگفتند : این ضعیفِ بی مُراد / از مَجاعت سکته اندر اوفتاد

2411) نان بیاوردند و در دیگی طعام / تا بریزندش به حلقوم و به کام

2412) پس بقاصد ، مرد دندان سخت کرد / تا ببیند صدقِ آن میعاد مرد

2413) رحمشان آمد که این بس بی نواست / وز مَجاعت هالکِ مرگ و فناست

2414) کارد آوردند قوم ، اِشتافتند / بسته دندانهاش را بشکافتند

2415) ریختند اندر دهانش شوربا / می فشردند اندر او نان پاره ها

2416) گفت : ای دل گر چه خود تن می زنی / راز می دانی و ، نازی می کنی

2417) گفت دل : دانم و قاصد می کنم / رازق الله است بر جان و تنم

2418) امتحان زین بیشتر خود چون بُوَد ؟ / رزق سویِ صابران خوش می رود

شرح و تفسیر زاهدی که توکّل را امتحان می کرد از میان اسباب

زاهدی این فرمایش پیامبر (ص) شنوده بود که رزقِ مقسوم خواهی نخواهی به سراغ انسان می رود . آن زاهد برای امتحانِ توکّل بدون توشه و آذوقه به بیابانی رفت و در کنار کوهی خوابید . اتفاقاََ در آن حوالی کاروانی که راهِ خود را گم کرده بود از کنار آن زاهد گذشتند و دیدند مردی تک و تنها در بیابان دراز کشیده است . با خود گفتند آخر به چه سبب او بدینجا آمده ؟ مگر از گرگ و سارق نمی ترسد ؟ کاروانیان پیش آمدند و او را با دست تکان دادند ولی آن زاهد عمداََ نه سخنی گفت و نه حرکتی کرد . کاروانیان گفتند آن مردِ بینوا حتماََ از گرسنگی مفرط بدین حالِ وخیم دچار آمده . فوراََ نان و خورشی آوردند اما زاهد دندانهای خود را سخت به هم فشرده بود و از خوردن امتناع می کرد تا صدقِ گفتارِ پیامبر (ص) را امتحان کند . کاروانیان از سَرِ دلسوزی دویدند و وسیله ای کارد مانند آوردند و دندانهای فشرده اش را از هم باز کردند و با زور آشی به حلق زاهد ریختند و تکه نانی هم در دهانش فشردند . آنگاه زاهد با خود گفت الحق که صدقِ گفتار پیامبر (ص) برایم معلوم شد .

در باب مأخذ این حکایت به روایت خاصی نمی توان اشارت کرد زیرا در باب توکّل حکایات شگفت انگیزی از صوفیه و دیگران نقل شده است .

این حکایت در بسطِ تقریراتی است که مولانا از زبان خر بیان داشت . در این حکایت نقشِ مؤثرِ توکّل در حیات انسان مورد تصریح واقع شده است .

آن یکی زاهد شنود از مصطفی / که یقین آید به جان رزق از خدا


زاهدی حدیثی از حضرت محمّد مصطفی (ص) شنیده بود که : رزق بی گمان از جانب خدا بیاید و سراغ جانها را بگیرد .

گر بخواهی ، ور نخواهی ، رزقِ تو / پیشِ تو آید دوان از عشقِ تو


چه بخواهی و چه نخواهی رزقِ تو به سببِ عشقی که به تو دارد نزدِ تو خواهد آمد . [ حضرت رسول الله (ص) فرماید : « اگر آدمیزاده از رزقش بگریزد چنانکه از مرگ گریزد . رزقش او را دریابد » ( مکارم الاخلاق ، ج 2 ، ص 337 ) ]

از برایِ امتحان آن مرد رفت / در بیابان نزدِ کوهی خفت تفت


آن مرد زاهد برای امتحان کردن توکّل به بیابان رفت و نزدیک کوهی راحت خوابید . یعنی با خیالِ راحت دراز کشید . [ نزد = نزدیک ، پیش / تفت = هم به معنی شتاب است و هم به معنی گرم و گرمی ]

که ببینم رزق می آید به من / تا قوی گردد مرا در رزق ، ظن


آن زاهد با خود گفت : ببینم آن رزق و روزی نزدِ من می آید . تا آن گمانی که به رزقِ مقسوم دارم استوار شود . یعنی از مرتبۀ ظن به مرتبۀ اعتقاد ارتقاء یابد .

کاروانی راه گم کرد و کشید / سویِ کوه ، آن مُمتَحِن را خفته دید


از قضا کاروانی که راهِ خود را گم کرده بود خود را به جانب کوه کشید و آن زاهِ امتحان کننده را خفته دید .

گفت : این مرد این طرف چون است عُور ؟ / در بیابان ، از ره و از شهر دور


کاروانیان به یکدیگر گفتند : چطور شده که این مرد در بیابانی دور از شهر لخت و عُریان افتاده است ؟ [ عُور = لخت و برهنه ]

ای عجب مُرده ست یا زنده ؟ که او / می نترسد هیچ از گُرگ و عدو


شگفتا ، آیا او مُرده است یا زنده که نه از گرگ می ترسد و نه از دشمن .

آمدند و دست بر وَی می زدند / قاصدا چیزی نگفت آن ارجمند


کاروانیان پیش آمدند و دست به بدن او می زدند . اما آن مرد بزرگوار عمداََ چیزی نگفت . [ قاصدا = عمداََ ، از روی قصد ]

هم نجنبید و ، نجنبانید سَر / وا نکرد از امتحان هم او بصر


نه تکان خورد و نه سرش را تکان داد و حتّی برای امتحان چشمش را نیز باز نکرد .

پس بگفتند : این ضعیفِ بی مُراد / از مَجاعت سکته اندر اوفتاد


کاروانیان وقتی این حال را دیدند گفتند : این مردِ ناکامِ ناتوان بر اثرِ گرسنگی دچارِ بیهوشی شده است . [ مَجاعت = گرسنگی / سکته = در اینجا یعنی بیهوشی ]

نان بیاوردند و در دیگی طعام / تا بریزندش به حلقوم و به کام


آن گروه نانی همراه با خورشی که در دیگ بود آوردند تا به گلو و دهان آن مرد زاهد بریزند .

پس بقاصد ، مرد دندان سخت کرد / تا ببیند صدقِ آن میعاد مرد


اما مرد زاهد عمداََ دندانهای خود را محکم به هم فشرد تا صدق آن وعده را ببیند . ( بقاصد = عمداََ ، از روی قصد ) [ منظور از وعده ، حدیثی است که در شرح بیت 2402 همین بخش از پیامبر (ص) نقل شده است .

رحمشان آمد که این بس بی نواست / وز مَجاعت هالکِ مرگ و فناست


کاروانیان دلشان به رحم آمد و با خود گفتند : این مرد خیلی بیچاره است و از گرسنگی دچار مرگ و هلاکت خواهد شد .

کارد آوردند قوم ، اِشتافتند / بسته دندانهاش را بشکافتند


کاروانیان رفتند کاردی آوردند و شتابان دهانِ بستۀ او را باز کردند .

ریختند اندر دهانش شوربا / می فشردند اندر او نان پاره ها


آشی به درونِ دهانِ آن مرد ریختند و پاره های نان را در دهانِ او فرو کردند . [ شوربا = آش ساده که با برنج و سبزی پزند ]

گفت : ای دل گر چه خود تن می زنی / راز می دانی و ، نازی می کنی


مرد زاهد در آن اثنا به دل خود خطاب کرد و گفت : ای دل گرچه سکوت می کنی . ولی راز مسئله را دریافته ای و ناز می کنی . یعنی سکوت تو ظاهراََ نشان می دهد که رازِ مزروق شدن مخلوق به دست خالق را درک نکرده ای . اما باطناََ این راز را دریافته ای و بدان اعتراف نمی کنی . [ تن زدن = سکوت کردن ، امتناع نمودن ]

گفت دل : دانم و قاصد می کنم / رازق الله است بر جان و تنم


دل گفت : من رازِ این قضیّه را می دانم و عمداََ سکوت می کنم . بله البته که خداوند روزی دهندۀ جسم و جان است .

امتحان زین بیشتر خود چون بُوَد ؟ / رزق سویِ صابران خوش می رود


دیگر بیش از این امتحان چگونه است ؟ مسلّم شد که روزی به راحتی به جانب صبر کنندگان می رود .

شرح و تفسیر بخش قبل                     شرح و تفسیر بخش بعد

دکلمه زاهدی که توکّل را امتحان می کرد از میان اسباب

خلاصه زندگینامه مولانا جلال الدین محمد بلخی

سرزمین ایران از دیرباز مهد تفکرات عرفانی بوده است . از این رو در طی قرون و اعصار ، نام آورانی بی شمار در عرصه عرفان و تصوف در دامن خود پرورش داده است . یکی از این بزرگان نام آور ، حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی است که به ملای روم و مولوی رومی آوازه یافته است . او در ششم ربیع الاول سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد . پدر او محمدحسین  خطیبی است که به بهاءالدین ولد معروف شده است و نیز او را با لقب سلطان العلما یاد کرده اند . بهاء ولد از اکابر صوفیه و اعاظم عرفا بود و خرقه او به احمد غزالی می پیوست و در علم عرفان و …

متن کامل زندگینامه مولانا جلال الدین بلخی را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

خلاصه معرفی کتاب مثنوی معنوی مولوی

مثنوی معنوی کتابی تعلیمی و درسی در زمینه عرفان ، اصول تصوف ، اخلاق ، معارف و …است . مولانا بیشتر به خاطر همین کتاب شریف معروف شده است . مثنوی معنوی دریای ژرفی است که می توان در آن غواصی کرد و به انواع گوهرهای معنوی دست یافت با آنکه تا آن زمان کتابهای ارزشمند و گرانقدری نظیر منطق الطیر عطار نیشابوری و حدیقت الحقیقت سنائی و گلشن راز شبستری از مهمترین و عمیق ترین کتب عرفانی و صوفیانه به شمار می رفتند ولی با ظهور مثنوی معنوی مولانا و جامعیت و ظرافت و نکته های باریک و …

متن کامل معرفی جامع کتاب مثنوی معنوی مولوی را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

منابع و مراجع :

  1. شرح جامع مثنوی معنوی – دفتر پنجم – تالیف کریم زمانی – انتشارات اطلاعات

Tags:
اولین نفری باشید که نظرتان را ثبت می کنید

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تماس با دیدارجان

لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را ارسال فرمایید.

درحال ارسال

وارد شوید

اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟