رجوع به قصه آن عجوزه و رفتن او به جشن عروسی

رجوع به قصه آن عجوزه و رفتن او به جشن عروسی | شرح و تفسیر در مرکز تخصصی شعر و عرفان دیدارجان

رجوع به قصه آن عجوزه و رفتن او به جشن عروسی | شرح و تفسیر

شاعر : مولانا جلال الدین محمد بلخی

کتاب : مثنوی معنوی

قالب شعر : مثنوی

آدرس شعر : مثنوی معنوی مولوی دفتر ششم ابیات 1268 تا 1292

نام حکایت : حکایت هِلال که بندۀ مخلص و صاحب بصیرت و بی تقلید خدا بود

بخش : 9 از 9 ( رجوع به قصه آن عجوزه و رفتن او به جشن عروسی )

مثنوی معنوی مولوی

خلاصه حکایت هِلال که بندۀ مخلص و صاحب بصیرت و بی تقلید خدا بود

هِلال یکی از یاران پیامبر (ص) ، در بیتِ خواجه ای به کارِ ستوربانی و تیمارداشتِ چهارپایان مشغول بود . امّا خواجه از حقیقتِ حالِ او خبر نداشت . تا اینکه هِلال بیمار می شود و نُه روز در اصطبل ، رنجور و بیمار می افتد و کسی هم از این امر مطلّع نمی شود . حتّی خواجه نیز نمی داند او بیمار شده است . تا اینکه پیامبر (ص) از طریقِ وحی بر این امر وقوف می یابد و برای عیادت او شتابان راهی بیت خواجه می شود . همینکه خواجه می شنود که پیامبر (ص) به سوی خانۀ او می آید …

متن کامل ” حکایت هِلال که بندۀ مخلص و صاحب بصیرت و بی تقلید خدا بود را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

متن کامل ابیات رجوع به قصه آن عجوزه و رفتن او به جشن عروسی

ابیات 1268 الی 1292

1268) چون عروسی خواست رفتن آن خریف / مویِ ابرو پاک کرد آن مستخیف

1269) پیشِ رو آیینه بگرفت آن عجوز / تا بیاراید رُخ و رُخسار و پوز

1270) چند گُلگُونه بمالید از بَطَر / سفرۀ رویش نشد پوشیده تر

1271) عَشرهایِ مُصحَف از جا می بُرید / می بچفسانید بر رُو آن پلید

1272) تا که سفرۀ رویِ او پنهان شود / تا نگینِ حلقۀ خوبان شود

1273) عَشرها بر روی هر جا می نهاد / چونکه برمی بَست چادر ، می فتاد

1274) باز او آن عَشرها را با خُدو / می بچفسانید بر اطرافِ رُو

1275) باز چادر راست کردی آن نگین / عَشرها افتادی از رُو بر زمین

1276) چون بسی می کرد فن و ، آن می فتاد / گفت : صد لعنت بر آن ابلیس باد

1277) شد مُصَوَّر آن زمان ابلیس زود / گفت : ای قَحبۀ قدیدِ بی ورود

1278) من همۀ عُمر این نیندیشیده ام / نه ز جُز تو قحبه ای این دیده ام

1279) تخمِ نادر در فَضیحت کاشتی / در جهان تو مُضحَفی نگذاشتی

1280) صد بلیسی تو ، خَمیس اندر خَمیس / ترکِ من گوی ، ای عَجوزۀ دَردَبیس

1281) چند دزدی عَشر از علمِ کتاب / تا شود رویت مُلَوَّن همچو سیب ؟

1282) چند دزدی حرفِ مردانِ خدا / تا فروشی و ستانی مَرحَبا ؟

1283) رنگِ بربسته تو را گُلگُون نکرد / شاخِ بربسته فَنِ عُرجون نکرد

1284) عاقبت چون چادرِ مرگت رسد / از رُخَت این عَشرها اندر فتد

1285) چونکه آید خیزخیزانِ رَحیل / گم شود زآن پس فنونِ قال و قیل

1286) عالَمِ خاموشی آید پیش ، بیست / وایِ آنکه در درون اُنسیش نیست

1287) صیقلی کن یک دو روزی سینه را / دفترِ خودساز آن آیینه را

1288) که ز سایۀ یوسفِ صاحب قِران / شد زلیخایِ عجوز از سَر جوان

1289) می شود مُبدَل به خورشیدِ تَموز / آن مِزاجِ بارِدِ بَردُالعَجوز

1290) می شود مُبدَل به سوزِ مریمی / شاخ لب خشکی به نخلی خُرَّمی

1291) ای عجوزه چند کوشی با قضا ؟ / نقد جو اکنون ، رها کُن مامَضا

1292) چون رُخت را نیست در خوبی امید / خواه گُلگُونه نِه و ، خواهی مِداد

شرح و تفسیر رجوع به قصه آن عجوزه و رفتن او به جشن عروسی

چون عروسی خواست رفتن آن خریف / مویِ ابرو پاک کرد آن مستخیف


چون آن پیرزنِ شهوی خواست به عروسی برود . موهای زائد ابرویش را زدود . به اصطلاح ابرو برداشت . [ خریف = پاییز ، در اینجا استعاره ای است برای دورۀ خزان عمر و مرحله پیری ، با خَرِف ( = پیری که عقلش زوال یافته است ) نیز تناسب دارد یعنی آن پیرزن کم عقل بود زیرا خیال می کرد با بَزَکِ خود می تواند شوهر پیدا کند / مُستَخیف = اگر آن را از خَیف ( = غلاف آلت تناسلی شتر ) مشتق بدانیم به معنی کسی است که خواهان مرد است و این وصف آن پیرزن بود . ]

پیشِ رو آیینه بگرفت آن عجوز / تا بیاراید رُخ و رُخسار و پوز


آن پیرزن آیینه ای مقابل صورت خود گرفت و گونه و لب هایش را بَزَک کرد .

چند گُلگُونه بمالید از بَطَر / سفرۀ رویش نشد پوشیده تر


او از شادی و سرمستی چند بار سرخاب به صورتش مالید . ولی از بس صورتش مانند سفره چین و چروک داشت که اصلاََ افاقه نکرد و صورتش صاف نشد .

عَشرهایِ مُصحَف از جا می بُرید / می بچفسانید بر رُو آن پلید


آن عجوزۀ پلید برای آنکه چین و چروک صورتش را بپوشاند حتّی تذهیب های قرآنی را نیز می برید و بر صورتش می چسباند . [ عَشرهای مُصحف = نشانه های مدّوری که بر سر هر ده آیه قرآن می نگاشتند . معمولاََ آن عَشرها را با آب طلا می نهادند . ]

تا که سفرۀ رویِ او پنهان شود / تا نگینِ حلقۀ خوبان شود


تا با این کار صورتِ پُر چین و چروکش را بپوشاند و همچون نگینِ جمع خوبرویان گردد .

عَشرها بر روی هر جا می نهاد / چونکه برمی بَست چادر ، می فتاد


آن پیرزن عَشرهایِ قرآنی را به هر قسمت صورتش می چسباند و همینکه چادر سر می کرد همۀ آنها ور می آمد و می افتاد .

باز او آن عَشرها را با خُدو / می بچفسانید بر اطرافِ رُو


دوباره آن تذهیب ها را برمی داشت و با آب دهان به قسمت های مختلف صورتش می چسباند .

باز چادر راست کردی آن نگین / عَشرها افتادی از رُو بر زمین


و دوباره آن خوبرو همینکه چادر سر می کرد آن تذهیب ها از صورتش کنده می شد و روی زمین می افتاد .

چون بسی می کرد فن و ، آن می فتاد / گفت : صد لعنت بر آن ابلیس باد


چون خیلی کوشید که آن تذهیب ها نیفتد . ولی نتیجه ای نداد . صد بار شیطان را لعنت کرد .

شد مُصَوَّر آن زمان ابلیس زود / گفت : ای قَحبۀ قدیدِ بی ورود


در همان لحظات که شیطان را لعنت می کرد . شیطان بلافاصله در نظر او مجسّم شد و گفت : ای فاحشۀ خشکیدۀ ناشایست . [ قَدید = گوشت خشک شده / بی ورود = ناشایست ، ناآگاه ]

من همۀ عُمر این نیندیشیده ام / نه ز جُز تو قحبه ای این دیده ام


شیطان به پیرزن گفت : من در تمام عُمرم چنین مَکری به ذهنم خطور نکرده است و این کار را جز از تو فاحشه از کسی ندیده ام .

تخمِ نادر در فَضیحت کاشتی / در جهان تو مُضحَفی نگذاشتی


ای عجوزۀ پلید ، در رسوایی و قباحت ، بذرِ منحصر به فردی کاشتی . یعنی بِدعتِ ایمان سوزی باب کردی . و در جهان قرآنی نمانده است مگر آنکه آن را پاره پاره کرده ای و تذهیب های آن را به صورت چسبانده ای . [ ای ریاکار همۀ ارزش های معنوی را افزار هواهای نفسانی خود کرده ای . ]

صد بلیسی تو ، خَمیس اندر خَمیس / ترکِ من گوی ، ای عَجوزۀ دَردَبیس


ای پیرزنِ گنده ، دست از سرم بردار که تو خود به تنهایی به اندازۀ صد شیطان و لشکریانِ انبوه او مکر و خدعه می دانی . [ خَمیس = لشکر و قشون / دَردَبیس = گنده پیر ، سختی و بلا ، مُهرۀ افسون ]

چند دزدی عَشر از علمِ کتاب / تا شود رویت مُلَوَّن همچو سیب ؟


آخر چقدر می خواهی زینت علوم کتب آسمانی را بدزدی و چهرۀ خود را مانند سیب بدان بیآرایی ؟

چند دزدی حرفِ مردانِ خدا / تا فروشی و ستانی مَرحَبا ؟


آخر چقدر سخنان رجال الهی را می دزدی تا با آن فضل فروشی کنی و از این و آن احسنت و آفرین بشنوی ؟

رنگِ بربسته تو را گُلگُون نکرد / شاخِ بربسته فَنِ عُرجون نکرد


رنگِ مصنوعی نتوانست صورتِ تو را سرخ و با نشاط کند . چنانکه مثلاََ شاخۀ مصنوعی نمی تواند جای شاخۀ درخت را بگیرد . [ عُرجون = شاخۀ درخت خرما از مقطعِ تنۀ درخت تا محلِ انشعاب برگهاست . در اینجا مطلقاََ به معنی شاخۀ طبیعی درخت است ]

عاقبت چون چادرِ مرگت رسد / از رُخَت این عَشرها اندر فتد


سرانجام که چادر مرگ یعنی کفن ، تو را فرو پوشد . جمیع زیورهای ساختگی و آرایه های بربسته از روی تو فرو خواهد افتاد . [ چادر مرگ = کنایه از کفن است و نیز اشاره است به چادر این پیرزن که در بیت 1273 همین بخش از آن سخن رفت . ]

چونکه آید خیزخیزانِ رَحیل / گم شود زآن پس فنونِ قال و قیل


همینکه مرگ ، بانگِ برخیز برخیز سردهد . در آن لحظه همۀ هنرها و فضایلِ ساختگی و علوم ناشی از قیل و قال محو و فانی شود . [ رَحیل = کوچیدن ، در اینجا کنایه از مرگ است ]

عالَمِ خاموشی آید پیش ، بیست / وایِ آنکه در درون اُنسیش نیست


صبر کن تا جهان سکوت پدید آید . وای به حال کسی که با آن جهان خو نگرفته است . [ بیست = مخفّفِ بِایست ، توقف کن ]

صیقلی کن یک دو روزی سینه را / دفترِ خودساز آن آیینه را


یکی دو روز سینۀ خود را از زنگار حِرص و شهوت جَلا بده و آینۀ دل را دفتر و کتاب خود کن . [ در بیت 159 دفتر دوم مولانا می فرماید :

دفتر صوفی سواد و حرف نیست / جز دلِ اِسپیدِ همچون برف نیست ]

که ز سایۀ یوسفِ صاحب قِران / شد زلیخایِ عجوز از سَر جوان


زیرا که زلیخای پیر از سایۀ عنایت و دعای یوسف نیکبخت دوباره جوان شد . ( صاحب قِران = در اصطلاحِ نجومی به اجتماعِ زُحَل و مشتری گفته می شود ( مفاتیح العلوم ، ص 219 ) و به کسی که ولادتش در این وقت باشد صاحبقران گویند . صاحبقران یعنی پادشاه پیروز و مظفر که لقب امیر تیمور بوده است . در این بیت به معنی نیکبخت آمده است . ) [ در کتب قصص آمده است که وقتی زلیخا به گناه خود اعتراف کرد . عزیز مصر (شوهر زلیخا) او را طلاق داد و زآن پس بزرگان مصر به خواستگاری او رفتند ولی نپذیرفت و همچنان بر عشق یوسف باقی ماند . او به مدّت هیجده سال بر فراق یوسف می گریست تا آنکه دو چشمش کور شد و پشتش خمیده و موهایش سفید گشت و پیری و ضعف او را چنان فرو گرفت که همۀ دوستان و خویشان از او دور شدند . روزی یوسف به شکار می رفت که با گوژپشتی کلانسال روبرو شد . و چون سخنانی میان آن دو مبادله شد . یوسف وی را شناخت و به او گفت اینک چه می خواهی ؟ گفت هنوز عشق تو در دل دارم و کاش چشمانم بینا می بود و می توانستم روی تو را ببینم . یوسف دست به دعا برداشت که هم چشمان او بینا شود و هم جوانی اش بدو بازگردد و چنین شد و آن دو به وصال یکدیگر رسیدند ( قصص الانبیا (ابن خلف نیشابوری) ، ص 145 تا 147 ) . این بیت اشاره بدین حکایت دارد . ]

می شود مُبدَل به خورشیدِ تَموز / آن مِزاجِ بارِدِ بَردُالعَجوز


مزاجِ بسیار سردِ آدمیانِ عاری از معنا بر اثر خورشید گرمِ عشق الهی دگرگون می شود . ( تَموز = ماه اوّل تابستان ، گرمای سخت / بارِد = سرد / بَردُالعَجوز = به معنی سرمای پیرزن است که هفت روز است و اولین روز آن مطابق 25 یا 26 اسفند است و آخرین روز آن دوم فروردین ) [ «خورشید تموز» در اینجا کنایه از عشق خداوند است . مراد از «مزاج بارد بردالعجوز» مزاج سرد و بی روح آدمیان دنیا طلب است . ]

منظور بیت : اگر گرمای مُحبّة الله بر قلب پژمرده و فسردۀ ابنای دنیا اصابت کند . آنان را متحوّل سازد .

می شود مُبدَل به سوزِ مریمی / شاخ لب خشکی به نخلی خُرَّمی


به سبب سوزِ دل حضرت مریم (ع) شاخه ای خشک به نخلی تر و تازه مبدّل می شود . ( مُبدَل = دگرگون شده ، بَدَل یافته ) [ اشاره است به آیه 25 سورۀ مریم « و (ای مریم) تنۀ خُرمابُن را به سویِ خود جنبان تا رطبی تازه بر اتو فرو بارد » ]

ای عجوزه چند کوشی با قضا ؟ / نقد جو اکنون ، رها کُن مامَضا


ای پیرزن با قضا و قَدَر تا کی می خواهی ستیزه کنی ؟ اینک به دنبال نقد باش و گذشته را رها کن . [ مامضی = آنچه گذشت ، گذشته ]

چون رُخت را نیست در خوبی امید / خواه گُلگُونه نِه و ، خواهی مِداد


چون امیدی به زیبا شدن چهرۀ تو نیست . خواه روی آن سُرخاب بمال و خواه مرکب . زیرا فرقی نمی کند . [ برای تناسب قافیه «مِداد» را باید بصورت مُمال یعنی «مِدید» خواند . ]

شرح و تفسیر بخش قبل                     شرح و تفسیر حکایت بعد

دکلمه رجوع به قصه آن عجوزه و رفتن او به جشن عروسی

خلاصه زندگینامه مولانا جلال الدین محمد بلخی

سرزمین ایران از دیرباز مهد تفکرات عرفانی بوده است . از این رو در طی قرون و اعصار ، نام آورانی بی شمار در عرصه عرفان و تصوف در دامن خود پرورش داده است . یکی از این بزرگان نام آور ، حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی است که به ملای روم و مولوی رومی آوازه یافته است . او در ششم ربیع الاول سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد . پدر او محمدحسین  خطیبی است که به بهاءالدین ولد معروف شده است و نیز او را با لقب سلطان العلما یاد کرده اند . بهاء ولد از اکابر صوفیه و اعاظم عرفا بود و خرقه او به احمد غزالی می پیوست و در علم عرفان و …

متن کامل زندگینامه مولانا جلال الدین بلخی را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

خلاصه معرفی کتاب مثنوی معنوی مولوی

مثنوی معنوی کتابی تعلیمی و درسی در زمینه عرفان ، اصول تصوف ، اخلاق ، معارف و …است . مولانا بیشتر به خاطر همین کتاب شریف معروف شده است . مثنوی معنوی دریای ژرفی است که می توان در آن غواصی کرد و به انواع گوهرهای معنوی دست یافت با آنکه تا آن زمان کتابهای ارزشمند و گرانقدری نظیر منطق الطیر عطار نیشابوری و حدیقت الحقیقت سنائی و گلشن راز شبستری از مهمترین و عمیق ترین کتب عرفانی و صوفیانه به شمار می رفتند ولی با ظهور مثنوی معنوی مولانا و جامعیت و ظرافت و نکته های باریک و …

متن کامل معرفی جامع کتاب مثنوی معنوی مولوی را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

منابع و مراجع :

  1. شرح جامع مثنوی معنوی – دفتر ششم – تالیف کریم زمانی – انتشارات اطلاعات

Tags:
اولین نفری باشید که نظرتان را ثبت می کنید

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تماس با دیدارجان

لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را ارسال فرمایید.

درحال ارسال

وارد شوید

اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟