بیان مَثَل شیطان بر درِ رحمان از زبان آن مُغ

وزی

بیان مَثَل شیطان بر درِ رحمان از زبان آن مُغ | شرح و تفسیر در مرکز تخصصی شعر و عرفان دیدارجان

بیان مَثَل شیطان بر درِ رحمان از زبان آن مُغ | شرح و تفسیر

شاعر : مولانا جلال الدین محمد بلخی

کتاب : مثنوی معنوی

قالب شعر : مثنوی

آدرس شعر : مثنوی معنوی مولوی دفتر پنجم ابیات 2937 تا 2962

نام حکایت : حکایت شیخ محمد سررزی غزنوی که هفت سال روزه داشت

بخش : 16 از 19 ( بیان مَثَل شیطان بر درِ رحمان از زبان آن مُغ )

مثنوی معنوی مولوی

خلاصه حکایت شیخ محمد سررزی غزنوی که هفت سال روزه داشت

در شهر غزنین شیخ زاهدی مقیم بود با نام محمّد و لقب سَررَزی . وی هفت سال متوالی روزه داشت و هر روز با برگ های درخت رز افطار می کرد . او در این دورانِ پُر ریاضت ، عجایب شگرفی از حضرت حق دید . ولی بدین امر قانع نبود و دوست داشت که جمالِ الهی را شهود کند . او در اثنای ریاضاتِ خود از بقای مادّی خویش ملول و دل سیر شد . پس بر ستیغِ کوهی رفت و گفت : خداوندا ، یا جمالِ بی مثالت را بر من بنما . یا خود را از بالای این کوه به زمین خواهم افکند . از حضرت حق بدو الهام شد که هنوز هنگامِ دیدارِ من نرسیده است . و اگر خود را به زمین افکنی نخواهی مُرد . شیخ از فرطِ عشق و …

متن کامل ” حکایت شیخ محمد سررزی غزنوی که هفت سال روزه داشت را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

متن کامل ابیات بیان مَثَل شیطان بر درِ رحمان از زبان آن مُغ

ابیات 2937 الی 2962

2937) حاشَ لِلَّه اَیش شاءَ اللهُ کان / حاکم آمد در مکان و لامکان

2938) هیچ کس در مُلکِ او بی امرِ او / در نیفزاید سرِ یک تایِ موی

2939) ممُلک ، مُلکِ اوست ، فرمان آنِ او / کمترین سگ بر در آن شیطانِ او

2940) ترکمان را گر سگی باشد به دَر / بر درش بنهاده باشد رُو و سر

2941) کودکانِ خانه دُمَش می کشند / باشد اندر دستِ طفلان خوارمند

2942) باز اگر بیگانه یی مَعبَر کند / حمله بر وَی همچو شیرِ نَر کند

2943) که اَشِدّاءُ عَلَی الکُفّار شد / با ولی گُل ، با عَدُو چون خار شد

2944) ز آبِ تُتماجی که دادش تُرکمان / آن چنان وافی شده ست و پاسبان

2945) پس سگِ شیطان که حق هستش کند / اندر او صد فکرت و حیلت تند

2946) آبِ رُوها را غذایِ او کند / تا بَرَد او آبِ رویِ نیک و بد

2947) آبِ تُتماج ست آبِ رویِ عام / که سگِ شیطان از آن یابد طعام

2948) بر درِ خرگاهِ قدرت جانِ او / چون نباشد حکم را قربان ؟ بگو

2949) گلّه گلّه از مُرید و از مَرید / چون سگِ باسط ذِراعَی بِالوَصید

2950) بر درِ کهفِ الوهیّت چو سگ / ذرّه ذرّه اَمرجُو بر جَسته رگ

2951) ای سگِ دیو امتحان می کن که تا / چون درین رَه می نهد این خلق پا ؟

2952) حمله می کن ، منع می کن ، می نگر / تا که باشد مادّه اندر صدق و نر

2953) پس اَعوذ از بهرِ چه باشد ؟ چو سگ / گشته باشد از تَرَفُّع تیز تَک

2954) این اَعوذ آن است کِای تُرکِ خَطا / بانگ برزن بر سگت ، ره برگُشا

2955) تا بیایم بر درِ خرگاهِ تو / حاجتی خواهم ز جُود و جاهِ تو

2956) چونکه تُرک از سَطوَتِ سگ عاجز است / این اَعوذ و این فغان ناجایز است

2957) تُرک هم گوید : اعوذ از سگ ، که من / هم ز سگ درمانده ام اندر وطن

2958) تو نمی یاری بر این در آمدن / من نمی آرم ز در بیرون شدن

2959) خاک اکنون بر سرِ تُرک و قُنُق / که یکی سگ هر دو را بندد عُنُق

2960) حاشَ لِلّه ، تُرک بانگی برزند / سگ چه باشد ، شیرِ نَر خون قی کند

2961) ای که خود را شیرِ یزدان خوانده ای / سال ها شد ، با سگی درمانده ای

2962) چون کند این سگ برای تو شکار ؟ / چون شکارِ سگ شده ستی آشکار؟

شرح و تفسیر بیان مَثَل شیطان بر درِ رحمان از زبان آن مُغ

حاشَ لِلَّه اَیش شاءَ اللهُ کان / حاکم آمد در مکان و لامکان


پناه بر خدا ، واقع اینست که خداوند هر چه خواهد همان می شود . او در مکان و لامکان ، یعنی در جهان شهادت و غیب حاکمِ بلامنازع است . [ جبری به آن پیرو مذهب اختیار می گوید سخنان طنزآمیزی که گفتم تماماََ معنقدات حامیان اختیار است که سراسر شِرک و کفر است . و من از این معتقدات به خدا پناه می برم . ]

هیچ کس در مُلکِ او بی امرِ او / در نیفزاید سرِ یک تایِ موی


در قلمرو او هیچکس بدون فرمانِ او به اندازۀ سرِ یک تارِ مو نمی تواند چیزی بیفزاید . [ هر چیزی که مخلوق می آفریند آن نیز آفریدۀ خداوند است . ]

ممُلک ، مُلکِ اوست ، فرمان آنِ او / کمترین سگ بر در آن شیطانِ او


سلطنت ، سلطنتِ اوست . و فرمان ، فرمانِ او . کمترین سگ در درگاهِ الهی شیطان است که مخلوق اوست .

ترکمان را گر سگی باشد به دَر / بر درش بنهاده باشد رُو و سر


برای مثال ، اگر ترکمان سگی داشته باشد . آن سگ بر آستانِ خانۀ او سر می نهد .

کودکانِ خانه دُمَش می کشند / باشد اندر دستِ طفلان خوارمند


اطفالِ آن خانه می آیند ( به جهت بازی ) دُمِ آن سگ را می کشند و آن سگ در دستِ اطفال خوار و نرمخوست .

باز اگر بیگانه یی مَعبَر کند / حمله بر وَی همچو شیرِ نَر کند


اما همینکه غریبه ای از آن حدود بگذرد آن سگ مانندِ شیرِ نَر به او حمله می کند . [ مَعبَر = عبور کردن ]

که اَشِدّاءُ عَلَی الکُفّار شد / با ولی گُل ، با عَدُو چون خار شد


زیرا آنان بر کافران سختگیرند و با دوست همچون گُل اند و با دشمن مانندِ خار . [ مصراع اول ، اشاره است به قسمتی از آیه 29 سوره فتح . « محمد فرستاده خداست و آنان که با وی اند . بر کافران سختگیر و با خود شفیق و مهربانند … »

ز آبِ تُتماجی که دادش تُرکمان / آن چنان وافی شده ست و پاسبان


زیرا طعام ناچیزی که ترکمان به آن سگ می دهد . سگ آنگونه وفادار و نگهبان شده است . [ تُتماج = نوعی آش که از آرد می پختند . در اینجا مراد غذای اندک و ناچیز است . ]

پس سگِ شیطان که حق هستش کند / اندر او صد فکرت و حیلت تند


پس شیطان همچون سگ است که خدا او را آفریده و در وجودِ او افکار و حیله های فراوانی سرشته است . [ سگِ شیطان = شیطانی که مانند سگ است ]

آبِ رُوها را غذایِ او کند / تا بَرَد او آبِ رویِ نیک و بد


خدا آبروی عموم مردم را غذای شیطان قرار داده است . تا او آبروی افراد صالح و طالح را ببرد .

آبِ تُتماج ست آبِ رویِ عام / که سگِ شیطان از آن یابد طعام


آبروی جمیع مردمان ، آبِ تُتماج شیطان است . شیطان همچون سگ از آن ارتزاق می کند .

بر درِ خرگاهِ قدرت جانِ او / چون نباشد حکم را قربان ؟ بگو


حال که بقای شیطان مرهونِ عنایت الهی است . چرا جانِ او قربانی امرِ خدا نباشد ؟ حواب بده .

گلّه گلّه از مُرید و از مَرید / چون سگِ باسط ذِراعَی بِالوَصید


همه کس ( اعم از شیطان و انسان ) از فرمانبر و نافرمان ، دسته دسته مانندِ سگِ اصحاب کهف در درگاه الهی به سر برند . [ مَرید = نافرمان ، سرکش / باسط = گسترنده ، گشاینده / ذِراعَی = دست از آرنج تا انگشت / وصید = آستانۀ درِ خانه و غار ]

بر درِ کهفِ الوهیّت چو سگ / ذرّه ذرّه اَمرجُو بر جَسته رگ


همه مانندِ سگِ اصحابِ کهف بر آستانۀ غارِ آلوهیّت مو به مو مشتاق و جویایِ فرمان حضرت حق اند .

ای سگِ دیو امتحان می کن که تا / چون درین رَه می نهد این خلق پا ؟


ای شیطانی که همچون سگی ، امتحان کن ببین مردم چگونه گام در راهِ من می گذارند ؟

حمله می کن ، منع می کن ، می نگر / تا که باشد مادّه اندر صدق و نر


به کسانی که در راهِ من گام می گذارند . حمله کن و آنان را از راهِ من بازدار . و بنگر که در راهِ صِدقِ ایمان ، کدام یک مرد سلوک است و کدام یک مُخنّثِ بی حمیّت . [ از اینجا به بعد مولانا در بارۀ نقشِ شیطان در جهان و ضرورت وجودِ او سخنانی دارد که قبلاَ نیز بصورت مفصّل تر در شرح ابیات 2672 تا 2699 دفتر دوم آمده است . ]

پس اَعوذ از بهرِ چه باشد ؟ چو سگ / گشته باشد از تَرَفُّع تیز تَک


پس چه موقع می گویند : « پناه می برم به خداوند از دستِ شیطانی که از درگاه الهی رانده شده است » . موقعی که سگ (شیطان) در حمله چابک باشد . [ تَرَقُّع = برتری جویی ، در اینجا به معنی حمله و تهاجم / تیزتَک = دوندۀ سریع ]

این اَعوذ آن است کِای تُرکِ خَطا / بانگ برزن بر سگت ، ره برگُشا


ذکر اَعُوذُ بِالله … بدین معنی است که آن تُرکِ شهر «ختا» نهیبی بر آن سگِ خود بزن و راه را برایم باز کن . [ خَطا = ختا ، شهری معروف است در ترکستان . ]

منظور بیت : رفتن به درگاه الهی به این آسانی ها نیست . چون بر این درگاه سگی پُر صولت و مهاجم به نامِ شیطان نگهبانی می دهد . وقتی که سالک با تهاجم آن سگ روبرو می شود به صاحب درگاه یعنی حضرت حق پناه می جوید و اگر این پناه جستن ، حقیقی باشد و نه لقلقۀ لِسان ، آن سگ آرام می گیرد .

تا بیایم بر درِ خرگاهِ تو / حاجتی خواهم ز جُود و جاهِ تو


تا به سراپردۀ تو درآیم و از فضل و بزرگواری تو نیازی بخواهم .

چونکه تُرک از سَطوَتِ سگ عاجز است / این اَعوذ و این فغان ناجایز است


هر گاه آن تُرک (صاحب سگ) از دفعِ حملۀ سگ درمانده باشد . این پناه جُستن و این ناله و شیون روا نیست . [ سَطوَت = حمله ، تهاجم ]

تُرک هم گوید : اعوذ از سگ ، که من / هم ز سگ درمانده ام اندر وطن


آن تُرک هم می گوید : من نیز از دست این سگ پناه می برم . زیرا من در موطنِ خود از دفع تهاجم سگ عاجز شده ام .

تو نمی یاری بر این در آمدن / من نمی آرم ز در بیرون شدن


نه تو قدرت و جرأت آمدن به درگاه مرا داری . و نه من جرأت بیرون آمدن از درگاه خود را .

خاک اکنون بر سرِ تُرک و قُنُق / که یکی سگ هر دو را بندد عُنُق


حال که وضع بدین منوال است خاک بر سر تُرک و مهمان او که یک سگ ، گردن هر دو را بسته است . یعنی هر دو را مستأصل کرده است . [ قُتُق = مهمان ، کلمه ترکی است / عُنَق = گردن ]

حاشَ لِلّه ، تُرک بانگی برزند / سگ چه باشد ، شیرِ نَر خون قی کند


پناه بر خدا که اگر آن تُرک بانگی بزند . سگ که هیچ ، شیر نَر هم از ترس بانگِ مهیب او خون استفراغ می کند .

ای که خود را شیرِ یزدان خوانده ای / سال ها شد ، با سگی درمانده ای


ای کسی که خود را شیر خدا می نامی . سالیان سال است که در دست سگی اسیر و درمانده شده ای . [ این بیت و بیت بعدی خطابِ مولانا به کسانی است که در دستِ شیطانِ نَفس اسیرند . و در عین حال خود را اَجلّۀ امم و زبدۀ ملل می دانند . ]

چون کند این سگ برای تو شکار ؟ / چون شکارِ سگ شده ستی آشکار؟


این سگ چگونه برای تو شکار کند در حالی که خودِ تو آشکارا شکار این سگ شده ای . [ به جای اینکه تو نَفسِ شیطانی را در جهت مقاصد الهی بکار گیری . نَفس ، تو را اسیر خود کرده است . ]

شرح و تفسیر بخش قبل                     شرح و تفسیر بخش بعد

دکلمه بیان مَثَل شیطان بر درِ رحمان از زبان آن مُغ

خلاصه زندگینامه مولانا جلال الدین محمد بلخی

سرزمین ایران از دیرباز مهد تفکرات عرفانی بوده است . از این رو در طی قرون و اعصار ، نام آورانی بی شمار در عرصه عرفان و تصوف در دامن خود پرورش داده است . یکی از این بزرگان نام آور ، حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی است که به ملای روم و مولوی رومی آوازه یافته است . او در ششم ربیع الاول سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد . پدر او محمدحسین  خطیبی است که به بهاءالدین ولد معروف شده است و نیز او را با لقب سلطان العلما یاد کرده اند . بهاء ولد از اکابر صوفیه و اعاظم عرفا بود و خرقه او به احمد غزالی می پیوست و در علم عرفان و …

متن کامل زندگینامه مولانا جلال الدین بلخی را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

خلاصه معرفی کتاب مثنوی معنوی مولوی

مثنوی معنوی کتابی تعلیمی و درسی در زمینه عرفان ، اصول تصوف ، اخلاق ، معارف و …است . مولانا بیشتر به خاطر همین کتاب شریف معروف شده است . مثنوی معنوی دریای ژرفی است که می توان در آن غواصی کرد و به انواع گوهرهای معنوی دست یافت با آنکه تا آن زمان کتابهای ارزشمند و گرانقدری نظیر منطق الطیر عطار نیشابوری و حدیقت الحقیقت سنائی و گلشن راز شبستری از مهمترین و عمیق ترین کتب عرفانی و صوفیانه به شمار می رفتند ولی با ظهور مثنوی معنوی مولانا و جامعیت و ظرافت و نکته های باریک و …

متن کامل معرفی جامع کتاب مثنوی معنوی مولوی را در مرکز تخصصی شعر و عرفان مطالعه نمایید.

منابع و مراجع :

  1. شرح جامع مثنوی معنوی – دفتر پنجم – تالیف کریم زمانی – انتشارات اطلاعات

Tags:
اولین نفری باشید که نظرتان را ثبت می کنید

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

تماس با دیدارجان

لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را ارسال فرمایید.

درحال ارسال

وارد شوید

اطلاعات خود را فراموش کرده اید؟